• @
  • RSS
  • f

Informacje o programie

Program Dąbrowska Rodzinka.pl skierowany jest do członków rodzin wychowujących dwoje dzieci, rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych oraz rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne, zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, niezależnie od sytuacji materialnej rodzin.

Rodzina wychowująca dwoje dzieci to rodzina składającą się z rodziców (jednego rodzica) bądź opiekunów prawnych (jednego opiekuna prawnego) posiadających na utrzymaniu dwoje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia lub 25 roku życia, w przypadku gdy uczą się lub studiują.

Rodzina wielodzietna to rodzina składająca się z rodziców (jednego rodzica) bądź opiekunów prawnych (jednego opiekuna prawnego) posiadających na utrzymaniu troje bądź więcej dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia lub 25 roku życia, w przypadku gdy uczą się lub studiują.

Rodzina zastępcza to prawna forma opieki nad dzieckiem całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. W skład rodziny zastępczej wchodzą dzieci nad którymi sprawowana jest opieka prawna, osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej oraz ich dzieci.

Rodzina wychowująca dziecko niepełnosprawne to rodzina składająca się z rodziców (jednego rodzica) bądź opiekunów prawnych (jednego opiekuna prawnego), posiadających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do czasu ukończenia przez to dziecko 25 roku życia. W przypadku osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym bez ograniczenia wiekowego.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice